Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ - ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΕΡΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΩΤΟ-VIDEO)


«Ωσσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου…» (Ιωάν.ιβ΄13).
Η είσοδος του Κυρίου εις τα Ιεροσόλυμα καθημένου επί πώλου όνου, κατά την ρήσιν των προφητών, μας διδάσκει την αρετή της ταπεινοφροσύνης, η οποία καταφρονεί κάθε μορφή επιδείξεως. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι επίγειος βασιλεύς καθήμενος επί πολεμικού άρματος και δορυφορούμενος από λογχοφόρους στρατιάς, αλλά ουράνιος. Είναι κατά την έκφρασιν του Αποστόλου Παύλου «ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων» (Α΄ Τιμ. Στ΄15). Την θέσιν του αυτή, ως ουρανίου Βασιλέως, ο Κύριος διετύπωσε σαφώς ενώπιον του Πιλάτου, όταν είπε: «η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου» (Ιωάν. ιη΄ 36). Ως βασιλεύς, λοιπόν, ουράνιος ο Ιησούς Χριστός δεν ήλθε, δια να καθυποτάξη τα έθνη υπό το σκήπτρον χρησιμοποιών ένοπλον βίαν κατά τα πρότυπα των επιγείων κατακτητών, αλλά ήλθε «πραϋς και σώζων» την υπό την κυριαρχίαν του Διαβόλου καταδυναστευομένη ανθρωπότητα.
Αυτή την ευλογημένη ημέρα, που είναι πλήρης ηθικοθρησκευτικών διδαγμάτων και νοημάτων η Ευαγγελική περικοπή, την στιγμή που έψαλλε το «Ωσσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου…», το Τούρκικο σπαθί στις 20 Απριλίου 1821 αφήρεσε τη ζωή του π. Γεωργίου που λειτουργούσε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αλεξιωτίσσης της πόλεώς μας, έμπροσθεν της οικογενείας του και των άλλων πιστών.
Σήμερα, στην Παναγία την Αλεξιώτισσα τελέσθηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος μίλησε με λόγια συγκινητικά για το θυσιαστικό ήθος του π. Γεωργίου αναφέροντας χαρακτηριστικά: …Το αίμα του ρέει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, και ε­νω­μέ­νο με ποταμούς αιμάτων άλλων ιερών σφαγίων, αρδεύει τα αγιασμένα χώματα τής πο­νε­μέ­νης χώ­ρας… Ακόμη, επισήμανε ότι το μαρτύριο τού Πα­πα-Γιώρ­γη δεν στα­μα­τά­ει ε­δώ. Οι Α­γα­ρη­νοί αιχμαλώτισαν τα τρία του παιδιά, τα οποία με­τε­φέρ­θη­σαν σε τό­πους μα­κρι­νούς στην Ασία. Πίσω έμεινε η πα­πα­διά. Μία γυναίκα απ’ ό,τι φαίνεται δυναμική, η οποία, αφού ε­ντα­φί­α­σε τον Πα­πα-Γιώρ­γη, ανέλαβε το επώδυνο χρέος να ψάξει για τα σκλαβωμένα παιδιά της.
Έκανε τον σταυρό της μπροστά στην εικόνα τής Πα­να­γιάς τής Α­λε­ξιώ­τισ­σας, μάζεψε όσους «πα­ρά­δες» μπόρεσε και έφυγε για να βρει και να λυ­τρώ­σει τά παιδιά της. Πέ­ρα­σε χώ­ρες και χω­ριά, γύ­ρι­σε τό­πους μα­κρι­νούς και κα­τά­φε­ρε να βρει και να δώσει τα λύ­τρα στους α­πί­στους για τον ένα της γυ­ιό, τον Κωνσταντίνο. Τα άλλα δύο παιδιά της δεν βρέθηκαν πο­τέ…
Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι η θυ­σί­α τού Ε­θνο­μάρ­τυ­ρος Ιε­ρέ­ως Γε­ωρ­γί­ου και τα κατ’ αυ­τόν, θα ήταν ά­γνω­στα σε μας, αν δεν τα α­νέ­συ­ρε ο ι­στο­ριο­δί­φης Ιε­ρεύς Νι­κόλα­ος Πα­πα­δό­που­λος, ε­φη­μέ­ριος τού Ιε­ρού Να­ού Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Κα­ρύ­κη Α­θη­νών, α­πό τα Γε­νι­κά Αρ­χεί­α τού Κρά­τους, το έ­τος 1964.
Ακολούθησε τρισάγιο στον αύλειο χώρο του Ιε­ρό Να­ού όπου έχει υψωθεί μνημείο προς τι­μήν τού Ε­θνο­μάρ­τυ­ρος Ιε­ρέ­ως Γε­ωρ­γί­ου, το έ­τος 1971, από την Αχαϊκή Ε­ται­ρεί­α Πα­τρών, με την ευγενή φροντίδα των αειμνήστων Κων. Ν. Τρια­ντα­φύλ­λου και Θε­οδ. Ι. Πα­πα­να­γιώ­του, ώ­στε να δια­τη­ρη­θή στην μνή­μη των νε­ω­τέ­ρων ο η­ρω­ι­σμός και η θυ­σί­α τού α­οι­δί­μου Ιε­ρέ­ως Γε­ωρ­γί­ου, οι α­γώ­νες και οι θυ­σί­ες τής Πρε­σβυτέ­ρας του για την διά­σω­ση των παι­διών τους, αλλά και οι εν γένει θυσίες τού Ιερού Κλήρου για την ε­λευ­θε­ρί­α τής Ελ­λά­δος.
Κατέθεσαν στεφάνους, εκ μέρους της Ι.Μ. Πατρών ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Χρυσόστομος, η κα Αναστασία Μανωλοπούλου εκ μέρους του Δήμου Πατρέων, ο νέος Ταξίαρχος του ΚΕΤΧ κ. Ι. Μανουσάκης, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κ. Παναγιωτόπουλος και ο αντιπρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
Αλέξανδρος Κολλιόπουλος


 


 


 

  

 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...