Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

«Μπορεί να αργήσαμε να γνωρίσουμε τον Αληθινό Θεό, όμως τον γνωρίσαμε.»

Σήμερα Δευ­τέ­ρα 28/3/2016 στις 7.00 μ.μ. με την ευ­λο­γία του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ.κ. Χρυ­σο­στό­μου, ο Αφρικανός Ε­πί­σκο­πος Μπου­ρούν­τι-Ρου­άν­τα Θεοφιλέστατος κ. Ιν­νο­κέν­τι­ος θα ομι­λή­σει στην νέα αί­θου­σα εκ­δη­λώ­σε­ων-ο­μι­λι­ών του Συλ­λό­γου Ορ­θο­δό­ξου  Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μι­α­ού­λη 68, με το πολύ ενδιαφέρον θέ­μα: «Μπορεί να αργήσαμε να γνωρίσουμε τον Αληθινό Θεό, όμως τον γνωρίσαμε.»

Ακολουθεί το βι­ο­γρα­φι­κό του Θε­ο­φι­λε­στά­του Ε­πι­σκό­που Μπου­ρούν­τι-Ρου­άν­τα κ. Ιν­νο­κεν­τί­ου κα­θώς και φω­το­γρα­φι­κό υ­λι­κό α­πό την ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κή του δρα­στη­ρι­ό­τη­τα. 
  


Βι­ο­γρα­φι­κό ση­μεί­ω­μα του Θε­ο­φι­λε­στά­του Ε­πι­σκό­που Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας κ. Ιννοκεντίου.Ο Θε­ο­φιλ.Ε­πί­σκο­πος Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας κ.Ιν­νο­κέν­τι­ος (Byakatonda), γεν­νή­θη­κε στην Ουγ­κάν­τα το έ­τος 1964 και εί­ναι ελ­λη­νο­μα­θής. Ε­φοί­τη­σε στην Ι­ε­ρα­τι­κή Σχο­λή Α­γί­ου Ματ­θαί­ου Χα­νί­ων Κρή­της. E­σπού­δα­σε την ι­ε­ρά ε­πι­στή­μη στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Α­ρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, έλαβε το πτυχίο του και συνέχισε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στην Συμ­βου­λευ­τι­κή Ποι­μαν­τι­κή. Πραγματοποίησε επίσης με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στη Πα­τρο­λο­γία στη Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Τι­μί­ου Σταυ­ρού Βο­στώ­νης, κα­θώς και στη Συμ­βου­λευ­τι­κή Ψυ­χο­λο­γία στο Σε­μι­νά­ριο του Α­γί­ου Τύ­χω­νος στην Πεν­συλ­βά­νια ΗΠΑ.

Από το 2012 είναι Επίσκοπος Μπουρούντι-Ρουάντα.
Η Ι­ε­ρά Ε­πι­σκο­πή Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας ι­δρύ­θη διά Πα­τρι­αρ­χι­κού και Συ­νο­δι­κού Τό­μου την 6η Ο­κτω­βρί­ου 2009. Στην πνευ­μα­τι­κή της δι­και­ο­δο­σία πε­ρι­λαμ­βά­νει τα κρά­τη Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας, ως και τις ε­παρ­χί­ες North Kivu, South Kivu, Maniema και Ituri του α­να­το­λι­κού Κογ­κό.
Την χει­ρο­το­νία του Ε­πι­σκό­που Μπου­ρούν­τι και Ρου­άν­τας κ. Ιν­νο­κεν­τί­ου Μπι­α­κα­τόν­τα τέ­λε­σε στις 6.12.2012 ο Πα­τρι­άρ­χης Α­λε­ξαν­δρεί­ας κ.Θεόδωρος στον πα­νη­γυ­ρί­ζον­τα Κα­θε­δρι­κό - Πα­τρι­αρ­χι­κό Ναό του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου στο Κα­ϊ­ρο.
Εί­ναι ο 6ος Α­φρι­κα­νός Ι­ε­ράρ­χης του Πα­λαι­φά­του Πα­τρι­αρ­χεί­ου Α­λε­ξαν­δρεί­ας, με­τά τους Χρι­στο­φό­ρο (Ρου­βήμ) Σπάρ­τα, Γε­ώρ­γιο Γκαν­τού­να (ε­πί­σκο­πο Νι­τρί­ας*), Θε­ό­δω­ρο Ναγ­κι­ά­μα (πρώ­το ε­πί­σκο­πο Ουγ­κάν­τας, το 1994**), Ι­ω­νά Λου­αν­γκά και Ι­ε­ρώ­νυ­μο Μου­ζέη και τρί­τος α­φρι­κα­νός ι­ε­ράρ­χης στη ση­με­ρι­νή ι­ε­ραρ­χία του Α­λε­ξαν­δρι­νού Θρό­νου.
Η Ορ­θό­δο­ξη Χρι­στι­α­νι­κή Εκ­κλη­σία έ­χει σημαντική πα­ρου­σία στο Μπου­ρούν­τι και οι πιστοί που έ­χουν βα­πτι­στεί α­νέρ­χον­ται  πε­ρί­που σε 3000 πι­στούς. Υπάρ­χει με­γά­λο πε­ρι­θώ­ριο α­νά­πτυ­ξης της Ορ­θό­δο­ξης ι­ε­ρα­πο­στο­λής στο Μπου­ρούν­τι ( αλ­λά και στη γει­το­νι­κή Ρου­άν­τα ), ώ­στε να δο­θεί η Ορ­θό­δο­ξη μαρ­τυ­ρία της πρώ­της, αρ­χέ­γο­νης Χρι­στι­α­νι­κής Εκ­κλη­σί­ας και της πρω­το­χρι­στι­α­νι­κής Α­πο­στο­λι­κής πί­στης των Πα­τέ­ρων και των Συ­νό­δων.  
Η αληθινή πίστη μέ την Χάρη του Θεού αναζητείται, και νοσταλγείται στην Αφρικανική Ήπειρο. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και θα έχει σαν αποτέλεσμα την επικράτηση της ειρήνης και των αγαθών στον κόσμο που επαγγέλεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της Αγάπης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...