Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ του Προδρόμου ( Μρ. ς΄ 14-30)

14 Κα κουσεν βασιλες ρδης· φανερν γρ γνετο τ νομα ατο· κα λεγεν τι ωννης βαπτζων κ νεκρν γρθη, κα δι τοτο νεργοσιν α δυνμεις ν ατ. 15 λλοι λεγον τι ᾿Ηλας στν· λλοι δ λεγον τι προφτης στν ς ες τν προφητν. 16 κοσας δ ρδης επεν τι ν γ πεκεφλισα ωννην, οτς στιν· ατς γρθη κ νεκρν. 17 Ατς γρ ρδης ποστελας κρτησε τν ωννην κα δησεν ατν ν φυλακ δι ρδιδα τν γυνακα Φιλππου το δελφο ατο, τι ατν γμησεν. 18 λεγεν γρ ωννης τ ρδ τι οκ ξεστ σοι χειν τν γυνακα το δελφο σου. 19 δ ρδις νεχεν ατ κα θελεν ατν ποκτεναι, κα οκ δνατο· 20 γρ ρδης φοβετο τν ωννην, εδς ατν νδρα δκαιον κα γιον, κα συνετρει ατν, κα κοσας ατο πολλ ποει κα δως ατο κουε. 21 Κα γενομνης μρας εκαρου, τε ρδης τος γενεσοις ατο δεπνον ποει τος μεγιστσιν ατο κα τος χιλιρχοις κα τος πρτοις τς Γαλιλαας, 22 κα εσελθοσης τς θυγατρς ατς τς ρδιδος κα ρχησαμνης κα ρεσσης τ ρδη κα τος συνανακειμνοις, επεν βασιλες τ κορασίῳ· ατησν με ἐὰν θλς, κα δσω σοι. 23 Κα μοσεν ατ τι ἐάν με ατσς δσω σοι, ως μσους τς βασιλεας μου. 24 δ ξελθοσα επε τ μητρ ατς· τ ατσομαι; δ επε· τν κεφαλν ωννου το βαπτιστο. 25 Κα εσελθοσα εθως μετ σπουδς πρς τν βασιλα τσατο λγουσα· θλω να μοι δς ξαυτς π πνακι τν κεφαλν ωννου το βαπτιστο. 26 Κα περλυπος γενμενος βασιλες, δι τος ρκους κα τος συνανακειμνους οκ θλησεν ατν θετσαι. 27 Κα εθως ποστελας βασιλες σπεκουλτωρα πταξεν νεχθναι τν κεφαλν ατο. 28 δ πελθν πεκεφλισεν ατν ν τ φυλακ, κα νεγκε τν κεφαλν ατο π πνακι κα δωκεν ατν τ κορασίῳ, κα τ κορσιον δωκεν ατν τ μητρ ατς. 29 Κα κοσαντες ο μαθητα ατο λθον κα ραν τ πτμα ατο, κα θηκαν ατ ν μνημείῳ. 30 Κα συνγονται ο πστολοι πρς τν ησον, κα πγγειλαν ατ πντα, κα σα ποησαν κα σα δδαξαν.
 μετάφραση

14 Ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης ἄκουσε διὰ τὸν Ἰησοῦν, διότι τὸ ὄνομά του εἶχε γίνει γνωστόν, καὶ ἔλεγε ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀναστήθηκε ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ γι’ αὐτὸ αἱ θαυματουργικαὶ δυνάμεις ἐνεργοῦν δι’ αὐτοῦ. 15 Ἄλλοι ἔλεγαν ὅτι εἶναι ὁ Ἠλίας, ἄλλοι ὅτι εἶναι προφήτης σὰν ἕνας ἀπὸ τοὺς Προφήτας. 16 Ὅταν ἄκουσε αὐτὰ ὁ Ἡρώδης, εἶπε, «Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἰωάννης, τὸν ὁποῖον ἐγὼ ἀποκεφάλισα. Ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν». 17 Διότι ὁ Ἡρώδης εἶχε στείλει καὶ συλλάβει τὸν Ἰωάννην καὶ τὸν ἔδεσεν εἰς τὴν φυλακὴν ἐξ αἰτίας τῆς Ἡρωδιάδος, τῆς γυναίκας τοῦ Φιλίππου, τοῦ ἀδελφοῦ του, διότι τὴν εἶχε νυμφευθῆ. 18 Καὶ ὁ Ἰωάννης ἔλεγε εἰς τὸν Ἡρώδην, «Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχῃς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». 19 Ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἔτρεφε μνησικακίαν ἐναντίον του καὶ ἤθελε νὰ τὸν σκοτώσῃ, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε, 20 διότι ὁ Ἡρώδης ἐφοβότανε τὸν Ἰωάννην, ἐπειδὴ ἤξερε ὅτι ἦτο ἄνδρας δίκαιος καὶ ἅγιος καὶ τὸν ἐπροστάτευε. Τὸν ἄκουε εὐχαρίστως, ἀλλὰ ὅσα ἄκουε τὸν ἔφεραν εἰς μεγάλην ἀπορίαν. 21 Κατάλληλη εὐκαιρία παρουσιάσθηκε, ὅταν ὁ Ἡρώδης, τὴν ἑορτὴν τῶν γενεθλίων του, παρέθεσε δεῖπνον εἰς τοὺς μεγιστᾶνας του καὶ εἰς τοὺς χιλιάρχους καὶ εἰς τοὺς προύχοντας τῆς Γαλιλαίας. 22 Ὅταν ἐμπῆκε ἡ θυγατέρα τῆς Ἡρωδιάδος καὶ ἐχόρεψε, ἄρεσε εἰς τὸν Ἡρώδην καὶ εἰς τοὺς καλεσμένους, καὶ εἶπε ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ κορίτσι, «Ζήτησέ μου ὅ,τι θέλεις καὶ θὰ σοῦ τὸ δώσω». 23 Καὶ ὡρκίσθηκε εἰς αὐτήν, «Ὅ,τι δήποτε καὶ ἂν ζητήσῃς, θὰ σοῦ τὸ δώσω, ἕως τὸ μισὸ βασίλειόν μου». 24 Αὐτὴ ἐβγῆκε ἔξω καὶ εἶπε εἰς τὴν μητέρα της, «Τί νὰ ζητήσω;». Ἡ μητέρα της τῆς εἶπε, «Τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ». 25 Καὶ ἀμέσως ἐμπῆκε μὲ βῆμα ταχὺ καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὸν βασιλέα, «Θέλω ἀμέσως νὰ μοῦ δώσῃς σ’ ἕνα πιάτο τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ». 26 Καὶ ἐλυπήθηκε ὁ βασιλεύς, ἀλλ’ ἐξ αἰτίας τῶν ὅρκων καὶ τῶν καλεσμένων δὲν ἤθελε νὰ τῆς ἀρνηθῇ. 27 Ἀμέσως ὁ βασιλεὺς ἔστειλε δήμιον καὶ διέταξε νὰ φέρῃ τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννου. Καὶ ἐκεῖνος ἐπῆγε καὶ τὸν ἀπεκεφάλισε εἰς τὴν φυλακὴν 28 καὶ ἔφερε τὸ κεφάλι του σ’ ἕνα πιάτο καὶ τὸ ἔδωκε εἰς τὸ κορίτσι καὶ τὸ κορίτσι τὸ ἔδωκε εἰς τὴν μητέρα της. 29 Καὶ ὅταν τὸ ἄκουσαν οἱ μαθηταὶ τοῦ Ἰωάννου, ἦλθαν καὶ ἐπῆραν τὸ σῶμα του καὶ τὸ ἔβαλαν σὲ μνημεῖον. 30 Οἱ ἀπόστολοι ἐπέστρεψαν εἰς τὸν Ἰησοῦν καὶ τοῦ ἀνήγγειλαν ὅλα ὅσα ἔκαναν καὶ ἐδίδαξαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...