Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Ἐνδιαφέρουσα Ἱεραποστολική Ὁμιλία στόν «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟ»

Τήν Τε­τάρ­τη 7 Φε­βρου­α­ρί­ου 2018 καί ὧ­ρα 7 μ.μ. μέ τίς εὐ­χές καί εὐ­λο­γί­ες τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ στήν αἴ­θου­σα ὁ­μι­λι­ῶν τοῦ Συλ­λό­γου Ὀρ­θο­δό­ξου Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μι­α­ού­λη 68, θά ὁ­μι­λή­ση ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρέ­ας, Ὑ­πέρ­τι­μος καί Ἔξαρ­χος Ἰ­α­πω­νί­ας π. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ μέ θέ­μα:
«Τέσ­σε­ρις τρό­ποι γιὰ τὴν δι­ά­δο­ση τῆς ὀρ­θό­δο­ξης μαρ­τυ­ρί­ας».

Χαι­ρε­τι­σμό θά ἀ­πευ­θύ­νη καί ὁ δι­ά­κο­νος Πα­ρα­σκευ­άς Χα­μά­λης Κα­θη­γη­τής στό Πα­νε­πι­στή­μιο Yonsei τῆς Σε­ούλ.

Θά ἀ­κο­λου­θή­ση προ­βο­λή βίν­τεο ἀ­πό τή ζωή τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σί­ας Κο­ρέ­ας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...