Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Εκδήλωση για τον π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη

Ή­ταν 12 το με­ση­μέ­ρι Τε­τάρ­της Κυ­ρι­α­κής των Νη­στει­ών, η­μέ­ρα που η Εκ­κλη­σία τι­μά την μνή­μη του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου της Κλί­μα­κος.
Μό­λις εί­χε τε­λει­ώ­σει η Θεία Λει­τουρ­γία, κα­τά την ο­ποία ο π.Χα­ρί­των Πνευ­μα­τι­κά­κις εί­χε με­τα­λά­βει των Α­χράν­των Μυ­στη­ρί­ων και εί­χε α­κού­σει τις καμ­πά­νες να στέλ­νουν το μή­νυ­μα της Ορ­θο­δο­ξί­ας σε ό­λη την πε­ρι­ο­χή της Κα­νάν­γκας και με­τά ά­φη­σε τον μά­ταιο αυ­τό κό­σμο και άρ­χι­σε το με­γά­λο του τα­ξί­δι για την αι­ώ­νια ζωή.

Α­πό ε­κεί­νη την η­μέ­ρα της κοι­μή­σε­ως του φλο­γε­ρού Ι­ε­ρα­πο­στό­λου π. Χα­ρί­τω­νος, πέ­ρα­σαν 20 χρό­νια.

Την ε­πέ­τειο αυ­τή, αλ­λά κυ­ρί­ως την μνή­μη του π. Χα­ρί­τω­νος τι­μά με δι­ή­με­ρες εκ­δη­λώ­σεις ο Σύλ­λο­γος Ορ­θο­δό­ξου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» την ερ­χο­μέ­νη Κυ­ρι­α­κή, Δ΄ των Νη­στει­ών του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου της Κλί­μα­κος, αλ­λά και την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα.

Το πρωῒ της Κυ­ρι­α­κής 18/3/2018 θα τε­λε­σθεί Θεία Λει­τουρ­γία στο Ναό του Συλ­λό­γου στην ο­δό Μι­α­ού­λη 68, που εί­ναι α­φι­ε­ρω­μέ­νος στον Πρω­τό­κλη­το.

Ο Όρ­θρος θα αρ­χί­σει στις 7 το πρωῒ.

Το α­πό­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 19/3/2018 στις 6.30 στην αί­θου­σα του Συλ­λό­γου, δί­πλα α­πό το Ναό, θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί α­φι­ε­ρω­μα­τι­κή εκ­δή­λω­ση, στη δι­άρ­κεια της ο­ποί­ας θα πα­ρου­σι­α­στεί το σπου­δαίο εκ­κλη­σι­α­στι­κό και ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κό έρ­γο του π. Χα­ρί­τω­νος α­πό τον Α­γι­ο­ρεί­τη Ι­ε­ρο­μό­να­χο π. Θε­ο­λό­γο Χρυ­σαν­θα­κό­που­λο και τον Πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου κ. Νι­κό­λαο Σί­μο.

Στη συ­νέ­χεια ο π.Σω­τή­ρι­ος Τσά­φος και πνευ­μα­τι­κά παι­διά του π. Χα­ρί­τω­νος θα μι­λή­σουν για τον φλο­γε­ρό Αρ­χι­μαν­δρί­τη Ι­ε­ρα­πό­στο­λο, ό­πως ε­κεί­νοι τον έ­ζη­σαν.

Θα προ­βλη­θεί και σχε­τι­κό βίν­τεο.

Να ση­μει­ω­θεί πως ο Σύλ­λο­γος Ορ­θο­δό­ξου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής  «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» δη­μι­ουρ­γή­θη­κε το 1972 α­πό τον α­εί­μνη­στο π. Χα­ρί­τω­να με σκο­πό να βο­η­θά, να υ­πο­στη­ρί­ζη και να συμ­πα­ρί­στα­ται στο έρ­γο της Ι­ε­ρα­πο­στο­λής της Α­φρι­κής για την δι­ά­δο­ση της Ορ­θο­δο­ξί­ας την Μαύ­ρη Ή­πει­ρο.

Η η­θι­κή και υ­λι­κή συμ­βο­λή του «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ» στα ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κά κλι­μά­κια εί­ναι τε­ρά­στια. Να­οί, Σχο­λεία, Νο­σο­κο­μεία, Κλι­νι­κές, Ορ­φα­νο­τρο­φεία έ­χουν α­νε­γερ­θεί, ε­ξο­πλι­στεί και λει­τουρ­γούν με την οι­κο­νο­μι­κή συν­δρο­μή και φρον­τί­δα του Συλ­λό­γου, α­φού ο στό­χος πα­ρα­μέ­νει ο ί­δι­ος, ό­πως την ε­πο­χή που τον ί­δρυ­σε ο α­εί­μνη­στος π. Χα­ρί­τω­νας: να χτυ­πούν οι καμ­πά­νες της Ορ­θο­δο­ξί­ας στα πέ­ρα­τα της οι­κου­μέ­νης.    

 Γωγώ Καραλή

       

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...