Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Των Αγίων Αποστόλων

(Μτθ. θ´ 36, ι´ 1-8)
Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά στιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ᾿Ασθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

Απόδοση στη νεοελληνική
Τόν καιρό ἐκείνο, ὅταν εἶδε ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν κόσμο, τοὺς σπλαχνίστηκε, γιατὶ ἦταν ταλαιπωρημένοι καὶ ἐγκαταλειμμένοι σὰν πρόβατα ποὺ δὲν ἔχουν ποιμένα. Κάλεσε τότε τοὺς δώδεκα μαθητές του καὶ τοὺς ἔδωσε τὴν ἐξουσία πάνω στὰ δαιμονικὰ πνεύματα, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὰ διώχνουν, καὶ νὰ μποροῦν νὰ θεραπεύουν κάθε ἀσθένεια καὶ κάθε ἀδυναμία. Τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ᾿Ιησοῦ εἶναι τὰ ἑξῆς· Πρῶτος ὁ Σίμων, ποὺ λέγεται Πέτρος, κι ὁ ἀδελφός του ὁ ᾿Ανδρέας· ὁ ᾿Ιάκωβος, γιὸς τοῦ Ζεβεδαίου, κι ὁ ἀδελφός του ὁ ᾿Ιωάννης· ὁ Φίλιππος κι ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ Θωμᾶς κι ὁ Ματθαῖος ὁ τελώνης, ὁ ᾿Ιάκωβος, γιὸς τοῦ ᾿Αλφαίου, καὶ ὁ Λεββαῖος, ποὺ ἐπονομάστηκε Θαδδαῖος· ὁ Σίμων ὁ Κανανίτης κι ὁ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης, αὐτὸς ποὺ τὸν πρόδωσε. Αὐτοὺς τοὺς δώδεκα τοὺς ἔστειλε ὁ ᾿Ιησοῦς νὰ κηρύξουν, καὶ τοὺς ἔδωσε τὶς ἑξῆς παραγγελίες· Μὴν πάρετε τὸν δρόμο γιὰ τὴν περιοχὴ ποὺ κατοικοῦν εἰδωλολάτρες καὶ μὴν μπεῖτε σὲ πόλη Σαμαρειτῶν. Προτιμῆστε νὰ πᾶτε στοὺς ᾿Ισραηλίτες ποὺ ἔχουν πλανηθεῖ. ῞Οπου πᾶτε, νὰ κηρύττετε λέγοντας πὼς ἔφτασε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Νὰ θεραπεύετε τοὺς ἀρρώστους, νὰ ἀνασταίνετε τοὺς νεκρούς, νὰ γιατρεύετε τοὺς λεπρούς, νὰ κάνετε καλὰ τοὺς δαιμονισμένους. Δωρεὰν τὰ λάβατε, δωρεὰν καὶ νὰ τὰ δίνετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...